ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2041074

Публикувана на: 29.05.2019

Краен срок: 10.06.2019

Прогнозна стойност: 66000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Банско, пл. Никола Вапцаров № 1, За: Цветанка Обецанова - началник отдел ОПП, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88650, E-mail: ts.obetsanova@bansko.bg, Факс: 0749 88633

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bansko.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://bansko.bg/bg/Профил-на-купувача/Процедури-след-15-04-2016-г.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка в Общинска администрация – Банско, служба “Деловодство”, всеки ден от 8:00 часа до 17:00 часа до 10.06.2019 г. Върху опаковката с офертата се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. Отварянето на офертите ще се извърши на 12.06.2019 г, в 14:00 ч., в Заседателна зала на Община Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени, чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се