ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2037797

Публикувана на: 28.05.2019

Краен срок: 30.05.2019

Прогнозна стойност: 8651.57 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Шабла, Равно поле № 35, За: Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://shabla.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.info-m.eu/shabla/?cat=134.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на услуги (нощувки, хранене, транспорт, медицинско обслужване и др.) за провеждане на изнесени творчески занятия за учениците от школата по духова музика към НЧ „Зора 1894“ и школата по музика към СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла в рамките на Договор № BG05M2OP001-3.002-0226-C01, проект „Равни възможности за нашите деца, чрез партньорство и образование в мултикултурна среда”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63510000

Описание:

Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8651.57

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/05/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 31.05.2019 г. в 14:00 часа в Заседателната зала на Община Шабла, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Община Шабла. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Община Шабла, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се