ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2051483

Публикувана на: 04.06.2019

Краен срок: 07.06.2019

Прогнозна стойност: 32400.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за психично здраве Пловдив ЕООД, бул. Пещерско шосе № 68, За: Д-р Мариана Господинова - Управител, България 4002, Пловдив, Тел.: 032 643241, E-mail: psichodis@abv.bg, Факс: 032 643241

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://cpz-plovdiv.com/.

Адрес на профила на купувача: http://cpz-plovdiv.com/index.php/profil-na-kupuvacha.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Денонощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропусквателния режим на сградите на “Център за психично здраве Пловдив” и прилежащия им терен – град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68 – място на дейността на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД. 2. Охрана с технически системи за сигурност - град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68 – място на дейността на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД и град Пловдив, ул. „Пламък“ № 2 – Филиал за работа с наркомании.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000, 79713000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи
Охранителни услуги

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32400

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/06/2019 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл. 188 ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока по чл. 188 ал. 1 от ЗОП с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. За настоящата обществена поръчка, в първоначално определения от възложителя срок - до 03.06.2019 г., 16:00 часа, не са постъпили най-малко 3 (три) оферти по предмета на обществената поръчка „Денонощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропусквателния режим на сградата на “Център за психично здраве” и прилежащия й терен и охрана с технически системи за сигурност”. Дата и час на отваряне на офертите при условията на удължаване: 10.06.2019 г., 9,00 часа. Място на отваряне на офертите: "Център за психично здраве Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 68, административна сграда - етаж 2, кабинет "Управител". Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници или техни упълномощени представители. Докуентацията за участие в процедурата е достъпна на следния интернет адрес: http://cpz-plovdiv.com/index.php/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се