ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2009734

Публикувана на: 14.05.2019

Краен срок: 17.05.2019

Прогнозна стойност: 2116.67 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Лом, ул. Дунавска № 12, За: Мария Преславова, Анна Йорданова, Цветелина Миронова, България 3600, Лом, Тел.: 0971-69138, E-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, Факс: 0971-66026

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://oalom.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16M1OP002-4.003-0013 „Укрепване на свлачища в кв. „Боруна“, град Лом, за „Организиране и провеждане на публични събития и публикации“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2116.67

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/05/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

3.Документите, свързани с участието в настоящата обществена поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес гр. Лом, Община Лом, ул. "Дунавска" № 12. 4.Документите по т. 3 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:4.1.наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 4.2.адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 4.3.наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите. 5.Всяка оферта трябва да съдържа: 5.1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Образец № 1; 5.2. Оферта – Образец № 2; 5.3. При участник обединение, което не е юридическо лице, се представя копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: - определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка: - правата и задълженията на участниците в обединението; - разпределението на отговорността между членовете на обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 5.4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3; 5.5. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4; 5.6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП – Образец № 5; 5.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Образец № 6; 5.8. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 5.9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 7); 5.10. Ценово предложение (Образец № 8); 5.11. Декларация - Списък на услугите (Образец № 9); Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции: - Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg - Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите - Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. ; 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ -Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. Триадица №2 , Телефон: 02/8119 443 Гаранция за изпълнение. Определеният изпълнител трябва да представи гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 2 % от общата стойност на договора без вкл. ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: -парична сума;- банкова гаранция; -застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на третото лице - гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Отварянето на офертите ще се състои на 20.05.2019 г. от 11:00 часа в заседателната зала, III-ти етаж, сградата на Община Лом.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се