ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1999496

Публикувана на: 08.05.2019

Краен срок: 13.05.2019

Прогнозна стойност: 3000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Благоевград, пл.Георги Измирлиев № 9, За: Ана Йорданова Рашкова - Иванова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 88300420, E-mail: blagoevgrad@nhif.bg, Факс: 073 88300413

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/1107.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Благоевград

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410

Описание:

Електрически материали

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/05/2019 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът се удължава до 17,30 часа на 13.05.2019 год.Отварянето на офертите ще се проведе на 15.05.2019 год. от 15,00 часа в сградата на РЗОК-Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9, ет. 1, стая 110 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се