ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2002022

Публикувана на: 09.05.2019

Краен срок: 13.05.2019

Прогнозна стойност: 45000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за психично здраве - София ЕООД, бул. Сливница № 309, За: Соня Фьодорова Дикова, България 1202, София, Тел.: 02 9318117, E-mail: odpzss@mail.bg, Факс: 02 9318117

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cpz-sofia.com.

Адрес на профила на купувача: www.cpz-sofia.com.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на "Център за психично здраве - София" ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/05/2019 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците да имат разрешение за осъществяване на дейност като оператор от Министъра на финансите, съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ, и да имат сключени договори с доставчици, които имат търговски обекти на територията на гр. София. Участниците подават декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП и ще бъдат отстранени за несъответствие с тези изисквания. Декларацията трябва да е съобразена с изискванията на чл. 97, ал. 5 и ал. 6 от ППЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се