ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2018480

Публикувана на: 17.05.2019

Краен срок: 27.05.2019

Прогнозна стойност: 45000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ул. Лъчезар Станчев № 13, За: Красимира Николова Аспарухова, България 1797, София, Тел.: 02 8174533, E-mail: Krasimira.Asparuhova@bds-bg.org, Факс: 02 8174535

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bds-bg.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bds-bg.org/bg/button_128.html.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2019 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез публикуване в Профила на купувача на обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП и съпътстващата я документация (в т.ч. техническа спецификация и образци на документи) на адрес: http://www.bds-bg.org/bg/button_128.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се