ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2005557

Публикувана на: 13.05.2019

Краен срок: 16.05.2019

Прогнозна стойност: 70000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Несебър, ул. Еделвайс 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: uopnesebar@abv.bg, Факс: 0554 29399

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.

Адрес на профила на купувача: https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=61efjXZIy%2fg%3d.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

СМР по изграждане на фитнес на открито в ПИ 51500.501.4 по КК на гр.Несебър, Община Несебър

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

70000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/05/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка в сградата на Община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, ет.1 – „Център за административно информационно обслужване“ №2, гише №2 и №3. Върху опаковката се посочва наименованието на участника и ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс и е-mail, както и наименованието на поръчката. Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 17.05.2019г. в 10:00 часа в сградата на Община Несебър, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се