ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1989127

Публикувана на: 02.05.2019

Краен срок: 08.05.2019

Прогнозна стойност: 41796.67 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Гурково, обл. Стара Загора, гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг № 3, За: Светлана Славова, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2019 г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Изграждане на два броя детски площадки в с. Паничерево, общ. Гурково"; Обособена позиция № 2: "Основен ремонт на общински сграда - бивша фурна с. Конаре, общ. Гурково".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45210000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41796.67

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции и включва следните обекти, обособени в отделните позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Изграждане на два броя детски площадки в с. Паничерево, общ. Гурково"; Обособена позиция № 2: "Основен ремонт на общински сграда - бивша фурна с. Конаре, общ. Гурково". Схема на плащане: За обособена позиция №1 - Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема: - Окончателно плащане в размер на 100 % от стойността на договора, но не повече от действително изпълнените и приети СМР в срок до 30 календарни дни, при наличие и въз основа на: - съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал.3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). - представяне на оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора. - наличие на финансов ресурс от страна на Възложителя. За обособена позиция №2 - Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема: - Окончателно плащане в размер на 100 % от стойността на договора, но не повече от действително изпълнените и приети СМР в срок до 30 календарни дни, при наличие и въз основа на: - съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал.3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). - представяне на оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора. - наличие на финансов ресурс от страна на Възложителя. Останалите условия относно финансиране и начин на плащане са разписани в проекта на договор - неразделна част от документацията по настоящата поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се