ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2002027

Публикувана на: 09.05.2019

Краен срок: 14.05.2019

Прогнозна стойност: 16447.41 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. 21 ви септември №6, За: Димитър Димитров, България 9600, Балчик, Тел.: 0895 554021, E-mail: m.dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/1867-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на информираност и публичност по проект „Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на транс-граничния регион“ („Synergy of nature and culture – potential for development of the cross-border region“) по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“, обособена по позиции: 1. Обособена позиция №1 - Организиране на информационни събития - встъпителна пресконференция и уъркшоп/семинар и дебати/ по плана за действие, и публикуване на платени публикации за проекта; 2. Обособена позиция №2 - Изработка и доставка на постоянен и временен информационен панел/табела/; 3. Обособена позиция №3 - Печат и доставка на информационни материали – плакати, папки и брошура;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16447.41

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/05/2019 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителя удължава първоначално обявеният срок за събиране на оферти поради факта, че по обособени позиции с номера 2 и 3 не са постъпили минимално изискуемия брой оферти. Независимо от последното с цел осигуряване на прозрачност и конкуренция, възложителя удължава срока за събиране на оферти и за трите обособени позиции.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се