ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2036151

Публикувана на: 27.05.2019

Краен срок: 06.06.2019

Прогнозна стойност: 56640.67 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Видин, гр.Видин, пл. Бдинци №2, За: Лидия Панайотова - Началник отдел Обществени поръчки, България 3700, Видин, Тел.: 00359 94609473, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 00359 94601132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vidin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg//pages/Dostavka-na-elektricheski-materiali-i-konsumativi--3544.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на Звено за поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения, общинска собственост към Община Видин и второстепенни разпоредители с бюджет в Oбщина Видин за 2019 г. по три обособени позиции“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410

Описание:

Електрически материали

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56640.67

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/06/2019 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробно описание на изискванията за изпълнение на обществената поръчка са поместени в утвърдената Спецификация от Възложителя, публикувана ведно с образците за изготвяне на офертата и проекта на договора, както приложения на горепосочената Обява.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се