ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2047573

Публикувана на: 03.06.2019

Краен срок: 10.06.2019

Прогнозна стойност: 2000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Южноцентрално държавно предприятие - Териториално поделение Държавно горско сотпанство - Широка лъка, ул. Перелик №1, За: Красимира Генкова - юрисконсулт, България 4710, с. Широка лъка, Тел.: 088 9251769, E-mail: dgsshirokalaka@ucdp-semolina.com, Факс: 0301 63537

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ucdp-smolian.com.

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2859.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС „Широка лъка” за срок от 24 месеца"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44810000

Описание:

Бои

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2019 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Начин, място и срок на подаване на офертите - Желаещите да участват в обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява, подават офертите си лично или чрез упълномощено лице, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, в деловодството на административната сграда на ТП ДГС „Широка лъка“ на адрес: обл. Смолян, с. Широка лъка, ПК 4710, ул. „Перелик“ №1. Оферти за участие в процедурата ще се приемат от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. всеки работен ден до изтичане крайния срок за подаване на оферти – 10.06.2019г. вкл. На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти най-малко с три дни, когато в първоначално обявения срок са получени по-малко от 3/три/ оферти. При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за което на преносителя се издава документ. Оферта изпратена по пощата или куриер трябва да е постъпила в деловодството на ТП ДГС „Широка лъка“ в срока определен за приемане на офертите. Офертите представени след изтичане на крайния срок не се приемат в деловодството на ТП ДГС „Широка лъка“. Не се приемат и оферти, поставени в не запечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Такива оферти се връщат незабавно на участника след съответното отбелязване в регистъра. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списъка, който се подписва от представителя на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящ регистър. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Всеки участник следва да осигури своевременно получаване на офертата от Възложителя. Възложителят не носи отговорност за оферти, в случай че се използва друг начин за представяне, различен от посочения. 5.10.До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по – нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и допълнително следния текст „Допълнение /Промяна на оферта (с входящ номер)“. Отваряне на офертите - 1.1. Възложителят със заповед определя нечетен брой лице, които да разгледат и оценят получените оферти. Отвалянето на офертите ще се проведе на 11.06.2019 год. от 10:30 часа в административната сграда на ТП ДГС „Широка лъка“, находяща се на адрес: с. Широка лъка, обл. Смолян, ул. „Перелик“ №1. Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техните упълномощени представители, както и представители на средствата на масово осведомяване. Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт; Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. С извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на комисията. Критерии за оценка. Възлагането на настоящата обществена поръчка ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерии “най-ниска цена“ , като на първо място се класира участника предложил най-ниска обща стойност от цените на отделните артикули. В случай, че двама или повече участници са оферирали една и съща цена, изпълнителя ще бъде определен посредством жребии. Разглеждане, оценка и класиране на офертите. Разглеждането и оценяването на офертите продължава на закрито заседание на комисията

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се