ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2044258

Публикувана на: 31.05.2019

Краен срок: 10.06.2019

Прогнозна стойност: 68122.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ–СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД, бул.“Столетов” № 67, За: Василка Арангелова, България 1233, София, Тел.: 02 8013922;02 8013948, E-mail: sbaloz@sbaloz-sofobl.com, Факс: 02 8321156

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sbaloz-sofobl.com.

Адрес на профила на купувача: http://sbaloz-sofobl.com/zop/obqva-vaucheri-hrana/.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на "СБАЛОЗ-София област" ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

68122

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2019 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще бъде извършено на 11.06.2019 г. (вторник) от 12:40 часа. Допълнителни указания относно обявата за събиране на оферти, изисквания към изпълнението на поръчката и образци на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя, в рубриката на „Профил на купувача“: http:http://sbaloz-sofobl.com/zop/obqva-vaucheri-hrana/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се