Пазарни консултации

Обявлението е в архива.
3706570

Публикувана на: 21.09.2021

Краен срок: 04.10.2021

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
П О К А Н А
за участие в пазарни консултации за изчисляване на актуалната прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на системи за пожароизвестяване“ с две обособени позиции


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка и за изчисляване на актуалната й прогнозна стойност в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, Агенция „Митници“ кани всички заинтересовани лица, предлагащи дейности, отговарящи на изискванията от Техническата спецификация по обособена позиция № 1 – Приложение № 1а и/или на изискванията от Техническата спецификация по обособена позиция № 2 – Приложение № 1b от настоящата покана, да подадат индикативно/и ценово/и предложение/я за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на системи за пожароизвестяване“.
Индикативните ценови предложения се подават по образец – Приложение № 2а и Приложение № 2b.
Информацията, предоставена в хода на проведените пазарни консултации ще бъде използвана от възложителя/длъжностното лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП за изчисляване на актуалната прогнозна стойност на поръчката, съобразно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗОП без да води до нарушаване на конкуренцията и на принципите за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и прозрачност при подготовката и провеждането ѝ.
Представените от Вас в настоящата пазарна консултация стойности са с индикативен характер и не са обвързващи, в случай на последващо участие в обществената поръчка.
Лицата, участвали в пазарните консултации няма да се ползват с предимство пред останалите участници. Предложенията, както и всякаква друга предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача в ЦАИС ЕОП.
Индикативното/ите ценово/и предложение/я се подава/т в срок до 04.10.2021 г. на следния електронен адрес: Hristina.Nikolova@customs.bg, до Христина Николова – главен експерт в сектор „Бюджет“, отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.  Технически спецификации (Приложение № 1а и Приложение № 1b);
2.  Образец на индикативно ценово предложение (Приложение № 2а и Приложение № 2b).

URL: https://app.eop.bg/today/162546

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се