Обявление за възложена поръчка

Обявлението е в архива.
1984323

Публикувана на: 23.04.2019

Краен срок: 09.06.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Резултат
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 00178 Поделение:
Изходящ номер: 4057 от дата: 23/04/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
да
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
да
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 23/04/2019 (дд/мм/гггг)
Заведено в преписка: 00178-2018-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски ЕАД Национален регистрационен номер: 114532352
Пощенски адрес: бул. Георги Кочев № 8а
Град: Плевен код NUTS: BG314 Пощенски код: 5800 Държава: България
Лице за контакт: Тодор Царски Телефон: +359 64886113
Електронна поща: juristop@umbalpln.com Факс: +359 64804212

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://umbalpleven.com

Адрес на профила на купувача: (URL) http://umbalpleven.com/00178-2018-0015-otkrita-protsedura-za-vazlagane-na-obshtestvena-poratchka-s-predmet/

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Друг тип: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
 

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите и работниците на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 30199770      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчката:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Отпечатване и доставка на ваучери за храна през периода 11.01.2019 г. – 11.06.2021 г. за нуждите на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.Изпълнителят следва, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя, да отпечата и доставя ваучерите за храна за служителите и работниците на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, имащи право на безплатна храна съгласно чл.285, ал.1 и 2 КТ във връзка с Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции. Участниците следва да подават оферта в пълен обем за целия предмет на обществената поръчка.
Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 1100000      Валута: BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 30199770      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG314
Основно място на изпълнение:
Финансова служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изпълнителят следва, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя, да отпечата и доставя ваучерите за храна за служителите и работниците на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, имащи право на безплатна храна съгласно чл.285, ал.1 и 2 КТ във връзка с Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.
Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции. Участниците следва да подават оферта в пълен обем за целия предмет на обществената поръчка.
Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
Установена е динамична система за покупки: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг: НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 212-485920 (напр. 2015/S 123-123456)   и  Номер на обявлението в РОП: 876183 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка: НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация: НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Поръчка №: 26    Обособена позиция №: 2    Наименование: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
Възложена е поръчка/обособена позиция:
да

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 22/04/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави-членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори:
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Национален регистрационен номер: 2 121396123
Пощенски адрес: ул. Иван Рилски № 7, ет. 2, офис 103
Град: Пловдив код NUTS: BG421 Пощенски код: 4000 Държава: България
Електронна поща: voucher@bgpost.bg Телефон: +359 32624481
Интернет адрес: (URL) www.bgpost.bg Факс: +359 32624481
Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2       Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1100000      Валута: BGN
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута:
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

 

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша №18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/04/2019 (дд/мм/гггг)

Приложение Г1 - Обществени поръчки
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на: НЕ
   
За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата: (само за доставки) НЕ
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина: НЕ
   
Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата: НЕ
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата: НЕ
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени съответствие със строгите условия, указани в директивата: НЕ
Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него: НЕ
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стоковата борса: НЕ
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия: НЕ
   

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата: НЕ

3. Обяснение:
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата (максимум 500 думи)
Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:: НЕ
   
За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в ЗОП (само за доставки);: НЕ
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП;: НЕ
Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите;: НЕ
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:: НЕ
   
Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него;: НЕ
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП;: НЕ
Процедурата за възлагане на публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени;: НЕ
За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени: НЕ
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП;: НЕ
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП: НЕ

2. Обяснение:
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие със ЗОП (максимум 500 думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се