Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявлението е в архива.
1978670

Публикувана на: 25.04.2019

Краен срок: 04.06.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Резултат

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 114532352

BG314, Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски ЕАД, бул. Георги Кочев № 8а, За: Тодор Царски, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886279, E-mail: juristop@umbalpln.com, Факс: 064 804212

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://umbalpleven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://umbalpleven.com/00178-2016-006-otkrita-protsedura-s-predmet/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Друг: чл.5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


 

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
 
Доставки
 
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-16-177 от 08.04.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00178-2016-006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на ваучери за храна за работници и служители, работещи в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен при условия на Наредба № 11/21.12.2005 г. , по 2 BGN за всеки отработен ден. Ваучерите да са с номинал на купюри от 1 (един) BGN, 2 (два) BGN, 5 (пет) BGN и 10 (десет) BGN 20 (двадесет) BGN, окомплектовани и сортирани по клиники (отделения), съгласно предварителна заявка на Възложителя

III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 091 от 11.07.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Идънред България АД, Район Слатина, бул. Цариградско шосе № 137, ет. 3, България 1784, София, Тел.: 02 9740220, E-mail: bulgaria@edenred.com, Факс: 02 9740550

Интернет адрес/и:

URL: https://www.edenred.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на ваучери за безплатна храна за персонала, съгласно Наредба № 11/ 2005 г. за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

30

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1100468 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.04.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 84.7% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
932145 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

 

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2019 г. 

VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Доц.Д-р Цветан Христофоров Луканов, дм
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се