Обявление за поръчка - комунални услуги

Обявлението е в архива.
2002199

Публикувана на: 09.05.2019

Краен срок: 30.05.2019

Прогнозна стойност: 135300.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 375 Поделение:
Изходящ номер: 801 от дата: 09/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 375-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД Национален регистрационен номер: 114005624
Пощенски адрес: ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА №128
Град: ПЛЕВЕН код NUTS: BG314 Пощенски код: 5800 Държава: България
Лице за контакт: МАРИНА ШОПОЛОВА Телефон: +359 64895207
Електронна поща: shopolova@toplo-pleven.com Факс: +359 64895289

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://www.toplo-pleven.com

Адрес на профила на купувача: (URL) https://www.toplo-pleven.com/index.php/zop/registar-op/item/363-2019-10

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://www.toplo-pleven.com/index.php/zop/registar-op/item/363-2019-10
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Избор на оператор за отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на Топлофикация – Плевен ЕАД Референтен номер: 2 2019-10
II.1.2) Основен CPV код: 22450000      Допълнителен CPV код: 1 2 TA30
II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
В предмет на обществената поръчка се включва предоставяне на ваучери за храна за работниците и служителите на "Топлофикация - Плевен" ЕАД, съгласно Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. При изпълнение на поръчката следва да се изработят, окомплектоват и доставят ваучери за храна, за работниците и служителите на "Топлофикация - Плевен" ЕАД за период 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на сключения договор. Ваучерите трябва да притежават нормативно изискуеми способи на защита срещу фалшифицирането им и да отговарят на техническата спецификация описана в документация за участие. Ваучерите се предоставят, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
Оферти могат да бъдат подавани за:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG314
Основно място на изпълнение:
гр. Плевен, Източна индустриална зона №128
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
В предмет на обществената поръчка се включва предоставяне на ваучери за храна за работниците и служителите на "Топлофикация - Плевен" ЕАД, съгласно Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. При изпълнение на поръчката следва да се изработят, окомплектоват и доставят ваучери за храна, за работниците и служителите на "Топлофикация - Плевен" ЕАД за период 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на сключения договор. Ваучерите трябва да притежават нормативно изискуеми способи на защита срещу фалшифицирането им и да отговарят на техническата спецификация описана в документация за участие. Ваучерите се предоставят, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Прогнозният средно месечeн брой ваучери по номинална стойност на купюрите и съответно за срока на договора е, както следва: копюри по 5,00 лв. -2 225 броя за месец и 26 704 бр. за срока на договора; купюри по 1.00 лв. - 133 броя за месец и 1 595 бр. за срока на договора. Броя на ваучерите е прогнозен, има ориентировъчен характер и не е обвързващ за Възложителя. Поръчката на ваучери ще се извършва месечно, чрез писмена заявка от страна на Възложителя до Изпълнитела, като броя на ваучерите по номинална стойност на копюрите за съответния месец ще бъде определяна в зависимост от промените в списъчен състав на работниците и служителите на "Топлофикация - Плевен" ЕАД, гр. Плевен. Прогнозна стойност на обществената поръчка: 135 300,00 лв. без ДДС; В посочената прогнозна стойност на поръчката е включена прогнозната номинална стойност на ваучери за храна за срока на договора в размер на 135 100.00 лв. без ДДС и прогнозната стойността на възнаграждението за услугата за предоставяне на ваучери за срока на договора – в размер на 200,00 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на поръчката има ориентировъчен характер за срока на договора и не обвързва Възложителя. Възложителят не се задължава да изразходи цялата посочена прогнозна стойност, като тя може да бъде и надвишена.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 135300      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:
да

Описание на подновяванията:
2020 г.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
да

Описание на опциите:
Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на услугите включени в предмета на обществената поръчка, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. б/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. в/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора. г/ В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или да внесе по сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена с удължения срок на договора и очакваното прогнозно количество, което може да бъде заявено.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Въложителят поставя изискване, участниците да са вписани в „Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна“ към Министерството на финансите.
Участниците да са действащ оператор на ваучери за храна към датата на получаване на офертите. Всеки участник в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка следва да притежава валидно Разрешение, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно чл. 5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите.
Участниците - чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.Участник - чуждестранно лице, който бъде избран за изпълнител по настоящата обществена поръчка, следва да притежава правоспособност за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно българското законодателство.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А от ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на валидно Разрешение, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно чл. 5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г., издадено на името на участника както и декларация, че не е в процедура по отнемане на разрешението.
Участник, който е в Списъка на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна или се намира в съдебна процедура по чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003 г., се отстранява от участие в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1 т. 8 от ЗОП
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
Участникът следва да поеме ангажимент да работи с минимум 10 (десет) търговски обекти за търговия с храни, регистрирани по реда на Закона за храните на територията на гр. Плевен, в т.ч. обекти на минимум 3 търговски вериги за търговия с хранителни стоки, които приемат отпечатаните от него ваучери за храна.
Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение с Декларация /списък/ по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП за търговските обекти на територията на гр. Плевен, отговарящи на изискванията на чл. 15, ал. (1) от Наредба № 7/ 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, в които предлаганите ваучери могат да се използват като платежно средство.
Договорите със съответните търговски обекти следва да имат срок на действие не по-кратък от този за който се сключва договорът за изпълнение на обществената поръчка.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 
Списък и кратко описание на правила и критерии:
В настоящата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл.10, ал.1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и изискванията и условията на Възложителя описани в Решението за откриване на поръчката, Обявлението и документацията за участие.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1.За когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП;
2.За когото са налице основанията по чл.107 от ЗОП;
3.Който не е спазил изискванията на чл.101, ал.8-11 от ЗОП.
4.За когото е налице забраната по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ....продълж.в т. VI.3) към Раздел VI
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ
III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции 2:
Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора – в размер на 5% /пет на сто/ от прогнозната стойност на договора в лева без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на участника избран за изпълнител: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от документацията за участие.
III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
1.Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя.
2. Всички плащания ще се извършват само по банков път в български лева, съгласно проекта на договор от документацията за участие в процедурата.
III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2:

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 30/05/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 31/05/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 11:00 (чч:мм)
Място:
гр. Плевен, Източна индустриална зона №128, Заседателна зала
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
В случаите, когато присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено "Вярно с оригинала" от участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
да

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2
2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

.....продълж. от т.III.1.4.) към Раздел III
5.За когото са налице обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
1.Информация за датата, часа и мястото на теглене на жребий по реда на чл.58, ал.3 от ППЗОП (при основание за това) ще се публикува на Профила на купувача - съответната поръчка /електонна преписка/, не по- късно от два работни дни преди датата на теглене на жребия.
2.Критерий за възлагане – Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия - „най ниска цена“ .
За целите на настоящата процедура за „цена“ се приема предложения от участника процент от номиналната стойност на заявените за отпечатване, окомплектоване и доставка ваучери. На първо място се класира офертата на участника, предложил „най-ниска цена“ .
3.Срокът на изпълнение на обществената поръчка е както следва: 12 месеца, считано от датата на сключване на договора;
Договорът се счита за изпълнен при изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.
4. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
5.При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя още и Декларация за действителен собственик по Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – образец, оригинал.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл.197, ал.1, т.4 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се