Обявление за поръчка - комунални услуги

Обявлението е в архива.
2016639

Публикувана на: 16.05.2019

Краен срок: 07.06.2019

Прогнозна стойност: 6000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 01379 Поделение: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Монтана
Изходящ номер: ЕСО-МН-396 от дата: 16/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 01379-2019-0086 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Монтана Национален регистрационен номер: 1752013040084
Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски № 45
Град: Монтана код NUTS: BG312 Пощенски код: 3400 Държава: България
Лице за контакт: Красимир Илиев - Телефон: +359 96391236
Електронна поща: k.iliev@mn.eso.bg Факс: +359 96300501

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.eso.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=SWJnQnJ0eTVBTUQ0QWNSVHdyK2dRcG8reTNDV1hTQzFaWkJxWmtaMkhWZz0=

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=SWJnQnJ0eTVBTUQ0QWNSVHdyK2dRdTJ2WWFpNzRXeXp1VUZOMUZncnFBOD0=
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
електронно посредством: НЕ  
Официално наименование: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Монтана Национален регистрационен номер: 1752013040084
Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски № 45
Град: Монтана код NUTS: BG312 Пощенски код: 3400 Държава: България
Лице за контакт: Красимир Илиев - по процедурни въпроси, тел. 096 391236, Даниел Пешев - по технически въпроси, тел. 096 391211 Телефон: +359 96391210
Електронна поща: eso@mn.eso.bg Факс: +359 96300501

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.eso.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://webapps.eso.bg/zop_profile/

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.6) Основна дейност 

Електрическа енергия

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в п/ст Бонония и п/ст Видин 2 Референтен номер: 2 МЕР-МН/2019/011
II.1.2) Основен CPV код: 79711000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Услугата, включваща абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в п/ст Бонония и п/ст Видин 2.
1. Да поддържа за своя сметка необходимата база и персонал за изпълнение на сервизната дейност.
2.Да консултира Възложителя по техническите особености на експлоатацията на системите.
3. Да поддържа в изправност системите, посочени в т.2, като извършва периодични прег¬леди и съставя с участието на представител на Възложителя протоколи за състоянието на системите.
4.Да реагира и отстранява възникналата неизправност най-късно до 24 часа след сигнализиране от страна на Възложителя.
5.При необходимост от по-продължителен ремонт да предоставя оборотни съоръжения за осигуряване на нормална работа на системите.
6.Да заведе сервизни дневници на системите, подлежащи на абонаментно под-държане посочени в т.2.
7. Да поддържа на склад необходимите резервни части и консумативи за тях, съгласно Таблица 1 и Таблица 2 от документацията на обществената поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
Оферти могат да бъдат подавани за:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79711000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG311
Основно място на изпълнение:
Ел. подстанции „Бонония” и "Видин 2" се намира в гр. Видин
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Обемът на поръчката включва - абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в п/ст Бонония и п/ст Видин 2.
1. Да поддържа за своя сметка необходимата база и персонал за изпълнение на сервизната дейност.
2.Да консултира Възложителя по техническите особености на експлоатацията на системите.
3. Да поддържа в изправност системите, посочени в т.2, като извършва периодични прег¬леди и съставя с участието на представител на Възложителя протоколи за състоянието на системите.
4.Да реагира и отстранява възникналата неизправност най-късно до 24 часа след сигнализиране от страна на Възложителя.
5.При необходимост от по-продължителен ремонт да предоставя оборотни съоръжения за осигуряване на нормална работа на системите.
6.Да заведе сервизни дневници на системите, подлежащи на абонаментно под-държане посочени в т.2.
7. Да поддържа на склад необходимите резервни части и консумативи за тях, съгласно Таблица 1 и Таблица 2 от документацията на обществената поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6000.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
няма
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, услуги, включващи дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката.
Доказва се с представянето на списък на услугите, включващи дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (по образец).
*Под услуга, включваща дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката, следва да се разбира: подръжка на охранителни системи и/или системи за видеонаблюдение и/или контрол на достъп.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответствие раздел в ЕЕДОП.Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1. Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една услуга, с предмет идентичен или сходен* с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под услуга, включваща дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката, следва да се разбира: поддръжка на охранителни системи и/или системи за видеонаблюдение и/или контрол на достъп.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 
Списък и кратко описание на правила и критерии:
Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за оповестяване на откриването на процедурата. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54 от ЗОП.
За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.81ж, ал.10 от Закона за Енергетиката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ
III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции 2:
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора в една от следните форми:
? парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Монтана на адрес: гр. Монтана, бул."Александър Стамболийски" № 45, ет. 2 или по банкова сметка на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана.
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG21 BPBI 7933 1077 7169 03
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
? банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.
? застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора. Застраховката се предава на възложителя в оригинал; В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК(или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на възложителя и изпълнителя; Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгл. дог-ра)
III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Поръчката се финансира със собствени средства на възложителя. Възложителя заплаща цената за абонаментна поддръжка на охранителни системи, системи за видеонаблюдение за вскички обекти за 1 месец в размер на 100 %, както и стойността на доставните от изпълнителя резервни части в случай, че при поддръжката са вложени такива, на база единични цени от ценовото му предложение, след приключване на съответния месец, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, след представяне на следните документи:
а) оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни от датата на изготвянето на Оригинален Протокол за годност (Образец 1)
б)Оригинален Протокол за годност (Образец 1), представен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на извършената профилактика, удостоверяващ качественото изпълнение на услугата за предходния месец, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2:
Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата , в която са установени.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 07/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 10/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 11:00 (чч:мм)
Място:
На адреса на възложителя: гр. Монтана, бул."Александър Стамболийски" № 45, ет. 2
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание на което присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път, при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10 дневен срок. Считано от изтичане на срока по чл. 179, от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се