Обявление за поръчка - комунални услуги

Обявлението е в архива.
2019450

Публикувана на: 17.05.2019

Краен срок: 07.06.2019

Прогнозна стойност: 9000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 01379 Поделение: ЕСО ЕАД Мрежови Експлоатационен район Варна
Изходящ номер: ЕСО-ВН-676 от дата: 17/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 01379-2019-0089 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна Национален регистрационен номер: 1752013040115
Пощенски адрес: ул. Оборище № 13А, ет.5
Град: Варна код NUTS: BG331 Пощенски код: 9000 Държава: България
Лице за контакт: По технически въпроси: Анатоли Токмакчиев - тел. 052 678 166; По процедурни въпроси: Магдалена Ганева - тел. 052 678189 Телефон: +359 52678154
Електронна поща: eso@vn.eso.bg Факс: +359 52609992

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.eso.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://webapps.eso.bg/zop_profile/

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=emdBQ3B3TGwzcjh4cnJoMnE0cmFzelVibXRibXpzK0oyN0Z5Zk5NRW1LYz0=
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.6) Основна дейност 

Електрическа енергия

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на обекти на територията на МЕР Варна Референтен номер: 2 МЕР-ВН/2019/023
II.1.2) Основен CPV код: 79711000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Предметът на поръчката включва охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на обекти на територията на МЕР Варна и МЕПР Добрич.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да
Оферти могат да бъдат подавани за:
всички обособени позиции
 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на обекти на територията на МЕР Варна Обособена позиция номер: 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79711000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение:
Обектите на МЕР Варна на територията на област Варна
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Обществената поръчка включва охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на обекти на територията на МЕР Варна: Парична каса в административната сграда на МЕР Варна, гр. Варна; Работилница на сектор „РЗА” в съседство на п/ст „Варна – Изток”, гр. Варна; П/ст „Девня 1”, гр.Девня; П/ст „Тръстиково”, с. Тръстиково; П/ст „Провадия”, гр. Провадия; П/ст „Дългопол”, гр. Дългопол; П/ст „Варна- Запад”; П/ст „Лазур”, гр. Варна, кв."Аспарухово”, П/ст „Старо Оряхово”, с. Старо Оряхово; П/ст „Вълчи Дол”, гр. Вълчи Дол; Апартамент 1 – Дирекция „ИКПО” – гр. Варна; Апартамент 2 – Дирекция „ИКПО” – гр. Варна; Гараж – Дирекция „ИКПО” – гр. Варна.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на обекти на територията на МЕПР Добрич Обособена позиция номер: 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79711000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG332
Основно място на изпълнение:
Обектите на МЕПР Добрич на територията на област Добрич
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Обществената поръчка включва охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на обекти на територията на МЕПР Добрич: П/ст "Фаворит", гр. Добрич; П/ст "Тервел", гр. Тервел; П/ст "Генерал Тошево", гр. Генерал Тошево; П/ст "Албена", КК „Албена”; П/ст "Балчик", гр. Балчик; П/ст "Каварна”, гр. Каварна; П/ст „Добрич", гр. Добрич; П/ст „Шабла” – гр. Шабла; Административната сграда на МЕПР Добрич; Гаражни клетки (два броя) до административната сграда на МЕПР Добрич; Склад и гараж в п/ст „Добрич”, гр. Добрич; Гаражна клетка №8, гр. Добрич, в двора на „Енерго Про” до п/ст „Добрич” и ВС ”Маяк” 110kV, землище на с. Хаджи Димитър.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
1. Участникът да притежава актуален лиценз, съгласно чл. 13, в съответствие с чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за извършване на дейности по охрана на имущество на физически или юридически лица за територията на цялата страна и/или за територията, на която се намират охраняваните обекти.
Доказва се с представяне на заверено от участника копие на актуален лиценз, издаден съгласно чл. 13, в съответствие с чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за извършване на дейности по охрана на имущество на физически или юридически лица за територията на цялата страна и/или за територията, на която се намират охраняваните обекти.
Изискването за годност се отнася и за двете обособени позиции.
2.Участникът да притежава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения по реда на Закона за електронните съобщения издадено от Комисията за регулиране на съобщенията за територията на цялата страна и/или за територията, на която се намират охраняваните обекти и/или договор за комуникационни услуги.
Доказва се с представяне на заверено от участника копие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения по реда на Закона за електронните съобщения, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията за територията на цялата страна и/или за територията, на която се намират охраняваните обекти и/или договор за комуникационни услуги.
Изискването за годност се отнася и за двете обособени позиции.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участникът е декларирал такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът да притежава застрахователна полица „Професионална отговорност на охранителната фирма” - за покриване на вреди, настъпили вследствие на умишлено или поради небрежност неизпълнение на професионалните задължения, при или по повод на извършване на охранителната дейност.
Доказва се с представяне на заверено от участника копие на валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на охранителната фирма” - за покриване на вреди, настъпили вследствие на умишлено или поради небрежност неизпълнение на професионалните задължения, при или по повод на извършване на охранителната дейност и доказателство за напълно платена премия.
Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участникът е декларирал такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът да е изпълнил услуги, включващи дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказва се с представянето на декларация, съдържаща списък на услугите, които са идентични или сходни* с предмета на поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал по образец). Към списъка се прилагат доказателства за извършената услуга (заверено от участника копие).
*Под услуга с предмет сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира: Охрана с технически средства /СОТ/ на сгради.
Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
2. Участникът трябва да разполага с екип от охранители и технически лица за поддръжка и монтиране на СОТ, притежаващи необходимата квалификация за изпълнение на предмета на поръчката.
Доказва се с представяне на декларация, съдържаща списък на персонала – охранители и технически лица, които ще участват в изпълнението на поръчката (оригинал по образец).
В случай, че участникът ще използва ресурси на трети лица, доказва, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от тях задължения за времето на изпълнение на поръчката (декларация за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката и др.).
Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
3. Участникът да разполага с патрулни автомобили, които да са снабдени с GPS устройства.
Доказва се с представяне на декларация, съдържаща списък на патрулните автомобили, чрез които ще се осъществява изпълнението на предмета на поръчката (оригинал по образец).
Към декларацията следва да се приложат документи, доказващи че участникът ще разполага с тези автомобили за времето на изпълнение на поръчката (заверени от участника копия). Прилага се и декларация - свободен текст (оригинал) за това, че всички патрулни автомобили, участващи в изпълнението на поръчката, са оборудвани с GPS устройства, както и документи, удостоверяващи това обстоятелство (заверени от участника копия).
Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
4. Участникът да разполага с функциониращ оперативен диспечерски център (собствен или нает), снабден със софтуер за наблюдение и приемане на сигнали от охраняваните обекти.
Доказва се с декларация - свободен текст (оригинал).
Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участникът е декларирал такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1.Участникът да е изпълнил най-малко една услуга, включваща дейности с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под услуга с предмет сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира: Охрана с технически средства /СОТ/ на сгради.
Изискваното минимално ниво се отнася и за двете обособени позиции.
2. Участникът трябва да разполага с минимум пет охранители и минимум едно техническо лице за поддръжка и монтиране на СОТ, притежаващи необходимата квалификация за изпълнение на предмета на поръчката.
Изискваното минимално ниво се отнася и за двете обособени позиции.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 
Списък и кратко описание на правила и критерии:
1.Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор.
2.За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ
III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции 2:
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5% от общата цена на предложението му , без ДДС, в една от следните форми:
? парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД, МЕР Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Оборище“ №13А, ет.5 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД МЕР Варна.
BIC: PBIBGSF
IBAN: BG 22 BPBI 7945 10 70803301
Банка: Юробанк България АД.
? банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие.
? застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора и доказателсво за напълно платена премия.
(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)
III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Поръчката е финансирана със собствени средства на Възложителя.
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за извършените Услуги по договора на равни месечни вноски в срок до 30 (тридесет) календарни дни, по банков път след представяне на:
(а) оригинал на данъчна фактура за дължимата месечна цена за предходния месец, издадена до 5-то число на текущия месец и
(б) оригинал на протокол, удостоверяващ изпълнението на дейностите по договора, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2:
Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 07/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 10/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)
Място:
На адреса на възложителя - гр.Варна, ул. „Оборище” №13А, ет. 5, заседателна зала 518
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Обменът на информация може да се извършва чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред комисията за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се