Обявление за поръчка

Обявлението е в архива.
2016016

Публикувана на: 16.05.2019

Краен срок: 06.06.2019

Прогнозна стойност: 404325.60 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 00383 Поделение:
Изходящ номер: 12-24- 63 от дата: 16/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 00383-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Община град Добрич Национален регистрационен номер: 000852932
Пощенски адрес: ул.България №12
Град: Добрич код NUTS: BG332 Пощенски код: 9300 Държава: България
Лице за контакт: Маргарита Илиева и Владислав Димов Телефон: +359 58600050
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg Факс: +359 58600166

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://www.dobrich.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/61622ca0-8cc0-4f85-a4f5-b0c7f186fd81

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/61622ca0-8cc0-4f85-a4f5-b0c7f186fd81
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
електронно посредством: НЕ  
Официално наименование: Община град Добрич Национален регистрационен номер: 000852932
Пощенски адрес: ул.България №12, Център за услуги и информация, ет.1
Град: Добрич код NUTS: BG332 Пощенски код: 9300 Държава: България
Лице за контакт: Пенка Илиева и Севдалина Борисова Телефон: +359 58600395
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg Факс: +359 58600166

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://www.dobrich.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/61622ca0-8cc0-4f85-a4f5-b0c7f186fd81

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган
 

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: "Охрана на общински обекти" Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 79700000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Охраната на общинско имущество е дейност по неговата физическа защита, включваща комплекс от организационни, физически и технически мерки за охрана на райони, сгради, част от сгради и прилежащото им имущество, собственост на Община град Добрич от противоправни посегателства чрез охранители, сигнално - охранителна техника и екипи за реагиране.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 404325.60      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
Оферти могат да бъдат подавани за:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79711000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 79713000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG332
Основно място на изпълнение:
Територията на Община град Добрич
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Охрана на общинско имущество е дейност по неговата физическа защита, включваща комплекс от организационни, физически и технически мерки за охрана на райони, сгради, част от сгради и прилежащото им имущество, собственот на Община град Добрич от противоправни посегателства чрез охранители, сигнално-охранителна техника и екипи за реагиране.На физическа охарана чрез охранители подлежат обекти с масово пребиваване на хора и с обществена значимост и обекти без постоянно използване.Охраната на общенски обекти чрез охранители се извършва в работно време, според спецификата на всеки от обектите.Издръжката на един охранител за месец не може да надхвърля 829.92 лева с ДДС за един месец;На техническа охрана чрез СОТ и екип за реагиране подлежат обекти със специфично предназначение и обекти без постоянно използване.Обектите подлежащи на охрана чрез сигнално-охранителна техника, следва да са обхванати от СОТ по начин, който надлежнорегистрира нерегламентиран достъп до охранявания обект.Охраната на общински обекти чрез СОТ се извършва в съответствие с работното време и според спецификата на всеки от обектите.На охрана чрез СОТ подлежат 46 броя общински обекти.Таксата за охрана със СОТ за един месец не може да надхвърля 96.00 лв. с ДДС за един месец;В обектите подлежащи на охрана чрез паник-бутон и екипи за реагиране се извършват административни услуги на граждани.При употребата на паник-бутона следва надеждно да се гарантира, че в минимално кратки срокове екип за реагиране на участника ще се яви в охранявания обект за предотвратяване(прекратяване) на причинен от гражданите конфликт - с персонал от общенската администрация, вандалски прояви, опит за обир и др. до идване на органи на МВР.Охраната с паник-бутон се извършва в рамките на работното време на обектите.На техническа охрана чрез паник - бутон подлежат 11 броя обекти.Таксата за охрана с паник-бутон за един обект не може да надхвърля 30.00 лева с ДДС за един месец.Охраната на общински обекти не изисква носене на огнестрелно оръжие.Всички обекти са подробно описани в Приложение 1, което е неразделна част от Техническата спецификация на поръчката.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Срок за възстановяване на щети    Тежест: 20
Цена
Тежест: 21 80
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 404325.60      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
Оценката на офертите по показателя "Ценово предложение" (П2) включват три подпоказателя и се изчисляват по формулата:
П2 = (Ц1 + Ц2 + Ц3) х 80.
Подпоказател Ц 1 - "Цена за издръжка на охранител" е с относителна тежест 40 %;
Подпоказател Ц 2 - "Цена за охрана със СОТ" е с относителна тежест 30 %;
Подпоказател Ц 3 - "Цена за охрана с паник - бутон" е с относителна тежест 10%.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), в който задължително е включена дейността по чл.5, ал.1, т.2 и т.3 от същия.Чуждестранните лица следва да притежават аналогичен лиценз, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва услугата съобразна разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в дговора за създаване на обединението.При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.При подаване на офертата Участникът представя (декларира) в ЕЕДОП - Образец 1 в Част IV: Критерий за подбор, буква "А": Годност, т.2) информация за изискванията относно годността(правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се предоставя заверено копие на валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност.Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участникът следва да е изп.услуга/и с предмет идентичен или сходен с предм.на п-ката през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата.Под "сходна" услуга се счита изв.на охранителни услуги, като Възл.не поставя изискване относно обема на изп.д-ти.При подаване на оферта, съответствието с изискв.участ.декларира в ЕЕДОП в част IVКритерий за подб., буква "В":Техн.и профес.способн., т.1б)информ.за услугите с предмет идентичен или сход.с предмета на пор.изп.през посл.3 год.,считано от датата на подаване на оферта, с-тите,датите и получателитеСъответствието с миним.изискв. се доказва с представяне на д-ти по чл.64,ал.1,т.2 от ЗОП а именно:списък на усл,които са идентични или сх.с предм.на п-та, с посочнаве на ст-ти,дати и получатели,заедно с документи, които доказват изв.услуга.Д-те се представят и за подизп.и трети лица, ако има такива.В-ят няма да изисква д-ти, които вече са му били предоставениот участникаили са му служ.известни.2.У-кът следва да разполага с персонали/или с ръководен състав с опред.професион.компет.за изпълн.на п-та,със завършен курс на обуч по смисъла на чл.50, ал.4от ЗЧОД.При подав.на о-та участн.декларира с-то си с критерия за подбор в ЕЕДОП-Образец 1, чрез попълв.на Част IV:Критерий за подбор, буква "В"Техн.и профес.с-ти,т.6.Съответствието с миним.изискв. се доказва с представяне на д-ти по чл.64,ал.1,т.6 от ЗОП а именно:списък на персонала, който ще изп.п-та или членове на ръков.с-в, които ще отговарят за изп., в който е посочена професион.компетентност на л-та, ведно с удостоверение или др.документ за завършен курс на всеки охранител или еквив.У-кът следва да разп.с минимум 43 охранит.за изп.на у-та със завършен курс по смис.на чл.50,ал.4 ЗЧОД.У-кът следва да разполага с минимум 4 оператори по сигурността на диспеч.(мониторингов) център.3.У-кът следва да разполага с инструм.с-я и техн.оборудв.необход.за изп.на п-та.При подав.на о-та съответствс изискв.у-т декларира в ЕЕДОП, в Част IV,буква "В", т.9 инфор.за:инструментите,съоръж.и технич.оборудв.които ще бъдат използв.за изп.на п-та,като посочи броя и вида на автомоб., посочи и базата -с опсание на местонахождението и наличие на функцион.мониторингов(диспечерски) център за получ.на алармени съобщ.(кратко описание)както и посочв.на местонахожд.на ел.съобщит.мрежа,съгл.изискв.на В-ля.У-кът следва да притежава:3.1.Минимум 4 автом.за екипите за реагиранепри получ.на аларм.съобщ.3.2.База, включваща: изгр.ифункц.монитор.(диспеч)център за получ. на аларм.с-я при охр.със СОТ и паник-бутон,свръзка с охранит.на смяна,координ.и изпращане на автопатрул(наряд).3.3.Електр.съобщ.мрежа от подвижна радиослужба за собств.нужди на територ.на Общ.гр.Д-ч.4.У-кът трябва да прилага система за управл.на качеств.съгласно EN ISO 9001:2015(или еквивалент)с обхват включв.охранит.д-ст.При подав на оферта, съотв.с изискв.у-кът декларира в ЕЕДОП, в Част IV:Критерий за подбор,буква "Г"Стандарти за осигур.на качество и станд.за еколог.у-е.В случай на чл.67,ал.5 и 6 от ЗОП се предсавя:завер.копие на валиден с-т, удостовер.съотв.със с-мата за у-е на качеств.с-н оEN ISO 9001:2015(или еквивалент)с обхват включв.охранит.д-ст.Възложит.няма право да изисква д-ти, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безпл.достъп до национ.бази данни на държ.членки.
наряд);

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1.Участникът следва да е изпълн.минимум една услуга с предмет идентичен или сходен с тази на поръчката, през последните три години счит.от датата на подаване на офертата.Под "сходна" услуга се счита извършв.на охранит.у-га, като обема не е от значение.2.Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръков.с-в с определ.професионална компет.за изпълн.на поръчката, със завършен курс на обуч.по смисъла на чл.50, ал.4 ЗЧОД.2.1.Участн.следва да разполага с миним.43 (четиридесет и три)охранит.за извършв.на услугата със завършен курс по смисъла на чл.50, ал.4 от ЗЧОД.2.2.Участникът следва да разполага с минимум 4(четири)оператори по сигурността в диспеч.(мониторингов)център.3.Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и технич.оборудване, необходимо за изпълн на п-та:3.1.Минимум 4(четири)автомобили за екипите за регистриране и получ.на алармени с-я;3.2.База включваща:изграден и функциониращ мониторингов(диспечерски)център за получ.на алармени съобщ.при офрана със СОТ и паник-бутон, свръзка с охранители на смяна, координация и изпращане на автопатрул(наряд) на територ.на Община град Добрич;3.3.Електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба за собствени нужди на територията на Общ.гр.Добрич.4.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2015(или еквивалент) с обхват включващ охранителна дейност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 (пет) на сто от стойността му и се представя в една от следните форми:парична сума;банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:
IBAN:BG 71 SOMB 91303310000501,
BIC:SOMBBGSF
"Общинска банка" АД клон Добрич.
Когато участникът избран за изпълнител избере гар.за изпълн.да бъде банкова г-я, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 дни от датата на приключване на договора за изпълнение.Условията и сроковете за задърж. или освобожд. на г-та се уреждат в договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 06/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: 12/11/2019 (дд/мм/гггг)
или Продължителност в месеци:

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 07/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)
Място:
гр.Добрич, ул.България №12, сградата на Община град Добрич, Заседателна зала 2 етаж.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгласно чл.65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях,по отношение на критериите,свързани с икономическото и финансовото състояние,техническите и професионалните способности.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.Когато кандидатът или участникът се позовават на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл.65, ал.4 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
Изисквания към личното състояние на участниците:Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когота са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.Освен основанията по чл.54 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;2.участник, който е представил оферта, която не отговаря на:-предварително обявените условия на поръчката;-правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение 10;3.Участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.3-5 от ЗОП;4.Участници които са свързани лица.За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Документацията за обществ.п-ка, а именно:участниците в настоящата общ.п-ка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.Участникът удостоверява липсата на основанията по чл.54, ал.1-7 от ЗОП и липсата на специфични основания за изключване с подписване на Част III "Основания за изключване" на ЕЕДОП, в приложимите полета.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл.197, ал.1, т.4 ЗОП, жалба може да се подаде в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се