Обявление за поръчка

Обявлението е в архива.
2022435

Публикувана на: 20.05.2019

Краен срок: 10.06.2019

Прогнозна стойност: 200000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 00520 Поделение:
Изходящ номер: ЗПС-231 от дата: 20/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 00520-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Лесотехнически университет Национален регистрационен номер: 000670634
Пощенски адрес: 1752
Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1797 Държава: България
Лице за контакт: Диана Михайлова Телефон: +359 29625791
Електронна поща: ssoels@abv.bg Факс: +359 28622830

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.ltu.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://ltu.bg/bg/buyer-profile/buyer-profile-2019/3233-04-2019

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://ltu.bg/bg/buyer-profile/buyer-profile-2019/3233-04-2019
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Друг тип: представляващ учебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП
 

I.5) Основна дейност 

Образование

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на Лесотехнически университет Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 44000000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Доставки
II.1.4) Кратко описание:
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ЛТУ по три обособени позици.Доставките се извършват след предварителна писмена заявка, направена по електорен път чрез е-mail; Качеството на доставяните материали да съответства на всички изисквания за качество, наложени от българските и европейските стандарти. Всяка доставка от изпълнителя да се придружава със Сертификат за произход и качество на материалите. Доставените материали да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност. Доставените материали трябва да бъдат в срок на годност. Предложените от участника материали трябва напълно да отговарят на техническата спецификация. Участникът изпълнява заявката на Възложителя в рамките на 3 /три/ работни дни от получаването ? със собствени средства. Възложителят има право да заяви и други.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 244000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да
Оферти могат да бъдат подавани за:
всички обособени позиции
 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на Лесотехнически университет – гр.София“ Обособена позиция номер: 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 44100000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44000000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44300000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44400000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44500000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44800000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44900000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31000000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31200000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31300000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31400000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31500000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. „Кл.Охридски“ № 10; гр. София, Студентски град, ул. Васко Абаджиев № 1, корпус Д; гр. София, бул. Цариградско шосе № 73; гр. София, Студентски град, блок 60 А; гр. София, Студентски гр
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на Лесотехнически университет – гр.София. Доставките се извършват след предварителна писмена заявка, направена по електорен път чрез е-mail; Качеството на доставяните материали да съответства на всички изисквания за качество, наложени от българските и европейските стандарти. Всяка доставка от изпълнителя да се придружава със Сертификат за произход и качество на материалите. Доставените материали да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност. Доставените материали трябва да бъдат в срок на годност. Предложените от участника материали трябва напълно да отговарят на техническата спецификация. Участникът изпълнява заявката на Възложителя в рамките на 3 /три/ работни дни от получаването ? със собствени средства.
Естеството на стоките е посочено в раздел „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията за участие. Възложителят има право да заяви и други.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
да

Описание на опциите:
Възложителят ще заявява периодично, според възникналите потребности и необходимост, материали за поддръжка на сградния фонд, като не може да надвишава предвидената прогнозна стойност на поръчката. Тъй като се касае за бъдещи ремонти не е възможно да се предвиди количество на материалите, поради което заложените в техническата спецификация количества материали са ориентировъчни. Възложителят има право да заяви и други артикули, извън посочените в техническата спецификация, по каталога на Изпълнителя, по цени на дребно, посочени в каталога или по-ниски, актуални към момента на заявката, и с чиято стойност не може да се превиши общата прогнозна стойност.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
Общата оферирана цена за всяка една от обособените позиции ще се ползва само за целите на оценяването.
Възложителят ще сключи договор с избрания изпълнител на стойност, съгласно максимално допустимата стойност на поръчката за всяка една от позициите

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на УОСГ „Юндола Обособена позиция номер: 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 44000000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44100000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44300000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44400000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44500000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44800000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44900000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 30000000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31000000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31200000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31300000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31400000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31500000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG423
Основно място на изпълнение:
УОГС с. Юндола, адрес: с. Юндола, община Велинград, учебна база „Георги Аврамов“
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на УОСГ „Юндола“. Доставките се извършват след предварителна писмена заявка, направена по електорен път чрез е-mail; Качеството на доставяните материали да съответства на всички изисквания за качество, наложени от българските и европейските стандарти. Всяка доставка от изпълнителя да се придружава със Сертификат за произход и качество на материалите. Доставените материали да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност. Доставените материали трябва да бъдат в срок на годност. Предложените от участника материали трябва напълно да отговарят на техническата спецификация. Участникът изпълнява заявката на Възложителя в рамките на 3 /три/ работни дни от получаването ? със собствени средства.
Естеството на стоките е посочено в раздел „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията за участие. Възложителят има право да заяви и други.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
да

Описание на опциите:
Възложителят ще заявява периодично, според възникналите потребности и необходимост, материали за поддръжка на сградния фонд, като не може да надвишава предвидената прогнозна стойност на поръчката. Тъй като се касае за бъдещи ремонти не е възможно да се предвиди количество на материалите, поради което заложените в техническата спецификация количества материали са ориентировъчни. Възложителят има право да заяви и други артикули, извън посочените в техническата спецификация, по каталога на Изпълнителя, по цени на дребно, посочени в каталога или по-ниски, актуални към момента на заявката, и с чиято стойност не може да се превиши общата прогнозна стойност.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
Общата оферирана цена за всяка една от обособените позиции ще се ползва само за целите на оценяването.
Възложителят ще сключи договор с избрания изпълнител на стойност, съгласно максимално допустимата стойност на поръчката за всяка една от позициите

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на УОСГ „Петрохан Обособена позиция номер: 2 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 44000000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44100000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44300000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44400000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44500000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44800000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 44900000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 30000000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31000000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31200000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31300000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31400000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 31500000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG312
Основно място на изпълнение:
УОГС Пертохан, с. Бързия, адрес: Петрохан - с. Бързия, ул. „Петроханска“ № 1, общ. Берковица, обл. Монтана
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на УОСГ „Петрохан“. Доставките се извършват след предварителна писмена заявка, направена по електорен път чрез е-mail; Качеството на доставяните материали да съответства на всички изисквания за качество, наложени от българските и европейските стандарти. Всяка доставка от изпълнителя да се придружава със Сертификат за произход и качество на материалите. Доставените материали да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност. Доставените материали трябва да бъдат в срок на годност. Предложените от участника материали трябва напълно да отговарят на техническата спецификация. Участникът изпълнява заявката на Възложителя в рамките на 3 /три/ работни дни от получаването ? със собствени средства.
Естеството на стоките е посочено в раздел „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията за участие. Възложителят има право да заяви и други.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
Цена
Тежест: 21
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
да

Описание на опциите:
Възложителят ще заявява периодично, според възникналите потребности и необходимост, материали за поддръжка на сградния фонд, като не може да надвишава предвидената прогнозна стойност на поръчката. Тъй като се касае за бъдещи ремонти не е възможно да се предвиди количество на материалите, поради което заложените в техническата спецификация количества материали са ориентировъчни. Възложителят има право да заяви и други артикули, извън посочените в техническата спецификация, по каталога на Изпълнителя, по цени на дребно, посочени в каталога или по-ниски, актуални към момента на заявката, и с чиято стойност не може да се превиши общата прогнозна стойност.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
Общата оферирана цена за всяка една от обособените позиции ще се ползва само за целите на оценяването.
Възложителят ще сключи договор с избрания изпълнител на стойност, съгласно максимално допустимата стойност на поръчката за всяка една от позициите
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят няма изисквания по отношение на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионален или търговски регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът следва да е изпълнил една дейноста с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ да се разбира: изпълнение на доставка/и на материали от техническата спецификация, както следва: Балатум (мин. 100 кв. м.), Теракол (мин. 2000 кг.), Ламарина ЛТ (мин. 2000 кг.), Цимент (мин. 500 кг.), Гранитогрес (мин. 100 кв. м.), Гипсокартон - влагоустойчив (мин. 100 кв. м.), независимо от размер, цвят, качество и т.н. на посочения вид материал.
При подаване на офертата Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)., Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. За доказване: се представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
Доказателството за извършена доставка се представя под формата на документи, които доказват извършената доставка, издадено от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От документите, които доказват извършената доставка следва да бъдат видни конкретните извършени доставки и изпълнителя, който ги е реализирал.
Доказателствата за извършената доставка се представят и от участника, избран за изпълнител при сключване на договор за обществена поръчка.
2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качество БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват продажба и доставката на строителни материали, инструменти, железария, Вик и електроматериали.
При подаване на офертата, Участникът декларира съответствие с поставеното в т.2.3.4.изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) като посочи и публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на тези сертификати в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. За доказване: участникът следва да представи копие на валиден сертификат за система за управление на качеството или еквивалентен документ с обхват, продажба и доставката на строителни материали, инструменти, железария, Вик и електроматериали.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка: Независимо дали офертата е за една, две или три от обособените позиции участникът е достатъчно да е изпълнил само една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, тъй като и трите обособени позиции имат идентентичен предмет.
2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват продажба и доставката на строителни материали, инструменти, железария, Вик и електроматериали. Изискването се отнася само за Обособена позиция № 1.
Документи, удостоверяващи наличие на изискваната система за управление на качеството се представят и от участника, избран за изпълнител при сключване на договор за обществена поръчка за обособената позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 1 (един) % от стойността му без включен ДДС . За целите на сключване на договора максимално определената стойност /прогнозна стойност/ на съответната обособена позиция се счита за стойност на договора.
1.Гаранциите се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по б.„а” и б.„б” може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
2.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
3. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за обществената поръчка.
4. Плащанията се извършват в български лева, по банковата сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 15 раб. дни след всяка доставка на база подписан протокол и представяне на фактура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 10/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 13/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)
Място:
Лесотехнически университет - София, гр. София бул. Климент Охридски №10, ет.1, ст.103
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Място за получаване на офертите: в деловодството на Лесотехническия университет на адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски” № 10, партер, стая № 6.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. (чл. 54, ал.1 от
ППЗОП).
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3-5 от ЗОП.
2. Други основания за отстраняване от участие:
Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3-5 от ЗОП, възложителят отстранява:
2.1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;
2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;
2.4. участници, които са свързани лица;
2.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
3. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство:
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
2. За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Съгласно чл. 69, ал. (1) от Закона лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
Свързани лица са тези по смисъла на §1, т.13 и т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Жалба може да се подава в сроковете по чл.197 от ЗОП - 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се