Обявление за поръчка

Обявлението е в архива.
2010490

Публикувана на: 14.05.2019

Краен срок: 06.06.2019

Прогнозна стойност: 24200.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 00039 Поделение:
Изходящ номер: ПОЧРОП-02-11-3209 от дата: 14/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 00039-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Община Павликени Национален регистрационен номер: 000133901
Пощенски адрес: бул. Руски № 4
Град: Павликени код NUTS: BG321 Пощенски код: 5200 Държава: България
Лице за контакт: Славена Грозева Телефон: +359 889886177
Електронна поща: obshtina@pavlikeni.bg Факс: +359 61052642

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.pavlikeni.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=263&lang=bg

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=389&lang=bg
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган
 

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Организиране и провеждане на развлекателни събития за активиране на икономически неактивни лица на територията на община Павликени Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 79952000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
Дейност № 1: Разработване на рекламно-информационни материали за събитията изработка, дизайн, предпечат и печат на 400 афиша за разгласяване на предстоящите събития и популяризиране на целите на дейността по всички населени места в общината, 800 флаера и 800 информационни брошури.
Дейност № 2: Организиране и провеждане на събития и идентифициране на неактивни лица, които ще бъдат информирани за включване в дейностите по проекта-Организиране и провеждане на спортен турнир по футбол в рамките на един ден с три футболни отбора и Организиране и провеждане на три информационно – забавни събития в три различни населени места на територията на община Павликени.
На мероприятията трябва да бъдат идентифицирани представители на целевите групи, като имената и телефони за контакти да бъдат вписани в списъци.
Дейност 3: Доклад от изпълнение на проведените дейности и постигнати резултати от реализиране на дейността.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 24200      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
Оферти могат да бъдат подавани за:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79952100      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 79341000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 22462000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG321
Основно място на изпълнение:
Територията на община Павликени.
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Целта на поръчката е да се проведат развлекателно-информационни събития, по време на които да се предоставят тематични рекламно-информационни материали, в резултат на което да се идентифицират и осъществи контакт с икономически неактивни лица, които са извън образование и обучение и не са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда”.
В процеса на идентифициране и активиране на представителите на целевата група ще бъдат организирани и проведени следните събития:
1. Организиране и провеждане на спортен турнир. В рамките на дейността ще бъде организиран и проведен спортен турнир по футбол. Участие в турнира ще вземат 3 отбора от община Павликени. Турнирът ще се проведе в рамките на един ден на територията на град Павликени. Всеки от отборите ще се състои от по 11 + 5 футболисти.
За целта изпълнителя трябва да осигури: Програма за провеждане на турнира, която е необходимо да се съгласува от Възложителя; Подходящо оборудване за озвучаване на футболните мачове; Спортен коментатор, който в началото, по време на почивките и в края на всеки от мачовете е необходимо да чете материал за ползите от идентифициране и активиране на целевата група и материал за популяризиране на проекта и финансиращите оперативни програми; Материалът ще се изготви от изпълнитея и ще се съгласува с възложителя; Превоз на футболните отбори, които не са от гр. Павликени; Пълни екипи за трите футболни отбора х 16 играчи, общо 48 екипа, включващи: тениска, шорти, чорапи, бутонки, кори за крака. Изпълнителят трябва да достави екипното облекло по размери, които предварително са подадени от отборите, включени в турнира. На спортните екип задължително да бъдат отпечатани логата на Европейски съюз и логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; Вратарски ръкавици – 6 чифта; Футболни топки, кожени, високо качество- 6 бр.; Купа и медали за победителите; Минерална вода и сандвичи за участниците в срещите (футболисти, треньори, съдии, охрана, медицински лица и други пряко ангажирани лица с турнира)-по 60 броя. За провеждането на трите футболни срещи е необходимо осигуряване на съдии, охрана, медицинско лице, медикаменти, линейка и други при необходимост, съгласно нормативната уредба за провеждане на мероприятия от такъв характер.
2. Организиране и провеждане на три информационно – забавни събития на територията на община Павликени по заявка на възложителя, с времетраене всяко-2 (два) часа, включващо: Водещ на мероприятието, който в началото, по време и в края на събитието да чете материал за ползите от идентифициране и активиране на целевата група и материал за популяризиране на проекта и финансиращите оперативни програми; Участие на танцова формация, която да представи различни народни етнически танци; Участие на известен изпълнител, популярен сред целевите групи; За техническото обезпечаване на мероприятията, изпълнителя трябва да осигури най-малко следното: техническо оборудване, сценарий; Сценарият, водещият, танцовата формация и изпълнителя трябва предварително да са съгласувани от Възложителя. На мероприятията трябва да бъдат идентифицирани представители на целевите групи, като имената и телефони за контакти да бъдат вписани в списъци.
На лицата ще бъдат предоставени анкети за социалния им статус и заявления за включване в мотивационно обучение.
Индикативен срок за изпълнение на мероприятията - в периода от 15.07.2019 г. до 31.07.2019 г.
Изпълнителят следва да изпълни изработка, дизайн, предпечат и печат на 400 бр. афиши, 800 бр. флаери и 800 бр. информационни брошури, съдържащи информация в съответствие с техническата спецификация.
Изпълнителят следва да представи Доклад от изпълнение на проведените дейности и постигнати резултати от реализиране на дейността в 10 дневен срок след приключване на последното мероприятие. С доклада да бъдат предоставени и всички документи, свързани с идентифициране и активизиране на лицата от целевата група.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: ТП-ехнически показател (сбор от оценките на концепцията за изпълнение на поръката („КИП“)-до 60 т. и предложението за срок за обработване на заявката за организиране на мероприятие („С“)-до 40 т.    Тежест: 50 %
Цена
Тежест: 21 50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24200      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 1

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
да
Идентификация на проекта: Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“,ОП„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и ОП"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г
II.2.14) Допълнителна информация:
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Не се поставят изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
не се поставят изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
не се поставят изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1) Участникът в процедурата следва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под „идентични или сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират услуги, свързани с дизайн и изработване на печатни рекламни материали и с организиране и провеждане на публични развлекателни събития-концерти и/или паради, и/или спортни мероприятия и/или други подобни. Обемът е съгласно техническата спецификация.
* Под „изпълнена услуга“ се разбира такава, която е приключила в посочения по-горе период.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с горните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Подизпълнителите трябва да отговарят на изискването съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
2) Участникът следва да има минимум следните експерти за изпълнение на поръчката:
2.1. Ключов експерт “Ръководител на екип” – 1 бр.
Минимално изискване: Професионален опит - минимум 5 (пет) години, през които да е участвал като „Ръководител на екип” при изпълнение на поне две сходни услуги.
Под сходна услуга следва да се разбира услуга в една или повече от следните области: информационни кампании, организиране и провеждане на събития.
2.2. Ключов експерт „Планиране и организация на събития“ – 1 бр.
Минимално изискване: Професионален опит - най-малко 1 (една) изпълнена дейност/услуга в планирането и организацията на събития.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с горните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Подизпълнителите трябва да отговарят на изискването съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1) Участникът в процедурата следва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под „идентични или сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират услуги, свързани с дизайн и изработване на печатни рекламни материали и с организиране и провеждане на публични развлекателни събития-концерти и/или паради, и/или спортни мероприятия и/или други подобни. Обемът е съгласно техническата спецификация.
* Под „изпълнена услуга“ се разбира такава, която е приключила в посочения по-горе период.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като предоставя информация относно: услуги, които са изпълнени от него и които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с горните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Подизпълнителите трябва да отговарят на изискването съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със: Списък на услугите, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (Образец № 7), придружен с доказателства за изпълнената услуга.
2) Участникът следва да има минимум следните експерти за изпълнение на поръчката:
2.1. Ключов експерт “Ръководител на екип” – 1 бр.
Минимално изискване: Професионален опит - минимум 5 (пет) години, през които да е участвал като „Ръководител на екип” при изпълнение на поне две сходни услуги.
Под сходна услуга следва да се разбира услуга в една или повече от следните области: информационни кампании, организиране и провеждане на събития.
2.2. Ключов експерт „Планиране и организация на събития“ – 1 бр.
Минимално изискване: Професионален опит - най-малко 1 (една) изпълнена дейност/услуга в планирането и организацията на събития.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като предоставя информация относно: имената на експертите, професионалния опит (посочване на заеманата длъжност, период, работодател, посочване на изпълнените сходни услуги и пирода на тяхното изпълнение, кратко описание на изпълнениете сходни услуги).
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с горните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Подизпълнителите трябва да отговарят на изискването съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със: Списък-Образец № 8 на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от общата цена на договора за обществената поръчка без включен ДДС. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111,ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в раздел ІІ, точка 8 от документацията на обществената поръчка.
2. Условията за извършване на плащанията за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, са подробно разписани в Проекта на договор.
3. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 06/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 07/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)
Място:
гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на общинската администрация.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, по отношение на които е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
2. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се