Обявление за поръчка

Обявлението е в архива.
2019270

Публикувана на: 17.05.2019

Краен срок: 06.06.2019

Прогнозна стойност: 157926.50 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 4147 Поделение: Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН
Изходящ номер: 431 от дата: 17/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 4147-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН Национален регистрационен номер: 175905727
Пощенски адрес: ул. акад. Георги Бончев бл. 25А
Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1113 Държава: България
Лице за контакт: доц. Иван Георгиев Телефон: +359 29792915
Електронна поща: zopiict@bas.bg Факс: +359 28707273

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.iict.bas.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://sop.bg/iict.bas-739/#h

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://sop.bg/iict.bas-739/#h
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация
 

I.5) Основна дейност 

Друга дейност: научна дейност

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „ Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. "Акад. Г. Бончев", гр. София Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45000000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Строителство
II.1.4) Кратко описание:
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и опит, на който ИИКТ-БАН да възложи изпълнението на дейности по извършване на модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. "Акад. Г. Бончев", гр. София по проект BG05M2OP001-1.001-0003 "Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии” в качеството му на бенефициент по проекта.
Предметът на обществената поръчка попада в обхвата на разпоредбата на чл. 151 от ЗУТ. Сградата, обект на обществената поръчка е V-та категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по следните части: Архитектура, Електро, Контрол на достъпа, Видеонаблюдение, СОТ, Пожароизвестяване, ОВК, ВиК.
Обекта на обществената поръчка е със следните показатели: Застроена площ – 608.55 кв.м.; РЗП - 608.55 кв.м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 157926.50      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
Оферти могат да бъдат подавани за:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 45000000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев бл. 2
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и опит, на който ИИКТ-БАН да възложи изпълнението на дейности по извършване на модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. "Акад. Г. Бончев", гр. София по проект BG05M2OP001-1.001-0003 "Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии в качеството му на бенефициент по проекта.
Предметът на обществената поръчка попада в обхвата на разпоредбата на чл. 151 от ЗУТ. Сградата, обект на обществената поръчка е V-та категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по следните части: Архитектура, Електро, Контрол на достъпа, Видеонаблюдение, СОТ, Пожароизвестяване, ОВК, ВиК.
Обекта на обществената поръчка е със следните показатели: Застроена площ – 608.55 кв.м.; Разгъната застроена площ – 608.55 кв.м.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Показател 1 (П1) = срок за изпълнение на СМР    Тежест: 15
Име: Показател 2 (П2) = гаранционен срок на изпълнените СМР    Тежест: 20
Цена
Тежест: 21 65
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 157926.50      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 3

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
да
Идентификация на проекта: проект BG05M2OP001-1.001-0003 "Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии"
II.2.14) Допълнителна информация:
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за първа група пета категория строеж или по-висока, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция от чуждестранно лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ) за пета категорията строителство покриваща минималната застрахователна сума за строежи пета категория съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството с общ лимит на отоговорността съответстващ на обема на обществената поръчка, в размер най-малко равен на прогнозната стойност на обществената поръчка.
2. Съгласно чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност на лица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава-членка на Европейския съюз или от друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е представило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава-членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
3. Възложителят поставя изискване съгласно чл. 171а, ал.21 от ЗУТ, в случай на чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, участникът да има валидна допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция от чуждестранно лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ) за пета категорията строителство покриваща минималната застрахователна сума за строежи пета категория съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството с общ лимит на отоговорността съответстващ на обема на обществената поръчка, в размер най-малко равен на прогнозната стойност на обществената поръчка.
2. Съгласно чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност на лица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава-членка на Европейския съюз или от друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е представило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава-членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
3. Възложителят поставя изискване съгласно чл. 171а, ал.21 от ЗУТ, в случай на чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, участникът да има валидна допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на строителството. През последните 3 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност идентична или сходна с тази на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:
• Ключов експерт 1: Технически ръководител на обекта – да притежава квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията /или еквивалент/, с опит като ръководител на реконструкции, ремонт на сгради (жилищни и/или административни сгради или обекти/сгради за широко обществено ползване/обслужване) на минимум 5 обекта;
В случай на предложено чуждестранно лице, същото следва да има придобита професионална квалификация, съгласно изискванията на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ.
• Ключов експерт 2: Ключов експерт по част „Архитектура“ - Архитект, висше образование, образователна степен „Магистър” в областта на архитектурата или еквивалент с минимум 5 г. професионален опит по специалността;
• Ключов експерт 4: Ключов експерт по част: „ВиК“ - висше образование, образователна степен „Магистър” в областта на строителното инженерство или еквивалент, специалност ВиК или еквивалент с минимум 3 г. професионален опит по специалността;
• Ключов експерт 5: Ключов експерт по част: „Електрическа“ - висше образование, образователна степен „Магистър” в областта на електроинженерството или еквивалент с минимум 3 г. професионален опит по специалността;
• Ключов експерт 6: Ключов експерт по части: „ОВК“ - висше образование, образователна степен „Магистър” със специалност „Отопление и вентилация” или еквивалент, с минимум 3 г. професионален опит по специалността;
• 1 бр. ключов експерт - Отговорник по контрола на качеството – да притежава образователно квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина); да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.
• 1 бр. ключов експерт – Координатор по безопасност и здраве“, да притежава образователно квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна или лице със средно образование, което да е преминало курс за координатор по безопасност и здраве или еквивалент и отговаря на критериите по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от МТСП и МРРБ.
3. Най-малко 10 броя наети работници на трудов договор с минимум 3 година трудов стаж и/или опит в извършването на СМР.
4. Участникът да има внедрени следните системи:
• система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001: 2008/2015 или еквивалентен с обхват включващ строително-монтажни работи на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване;
• система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват включващ строително-монтажни работи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на строителството. През последните 3 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност идентична или сходна с тази на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:
• Ключов експерт 1: Технически ръководител на обекта – да притежава квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията /или еквивалент/, с опит като ръководител на реконструкции, ремонт на сгради (жилищни и/или административни сгради или обекти/сгради за широко обществено ползване/обслужване) на минимум 5 обекта;
В случай на предложено чуждестранно лице, същото следва да има придобита професионална квалификация, съгласно изискванията на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ.
• Ключов експерт 2: Ключов експерт по част „Архитектура“ - Архитект, висше образование, образователна степен „Магистър” в областта на архитектурата или еквивалент с минимум 5 г. професионален опит по специалността;
• Ключов експерт 4: Ключов експерт по част: „ВиК“ - висше образование, образователна степен „Магистър” в областта на строителното инженерство или еквивалент, специалност ВиК или еквивалент с минимум 3 г. професионален опит по специалността;
• Ключов експерт 5: Ключов експерт по част: „Електрическа“ - висше образование, образователна степен „Магистър” в областта на електроинженерството или еквивалент с минимум 3 г. професионален опит по специалността;
• Ключов експерт 6: Ключов експерт по части: „ОВК“ - висше образование, образователна степен „Магистър” със специалност „Отопление и вентилация” или еквивалент, с минимум 3 г. професионален опит по специалността;
• 1 бр. ключов експерт - Отговорник по контрола на качеството – да притежава образователно квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина); да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.
• 1 бр. ключов експерт – Координатор по безопасност и здраве“, да притежава образователно квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна или лице със средно образование, което да е преминало курс за координатор по безопасност и здраве или еквивалент и отговаря на критериите по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от МТСП и МРРБ.
3. Най-малко 10 броя наети работници на трудов договор с минимум 3 година трудов стаж и/или опит в извършването на СМР.
4. Участникът да има внедрени следните системи:
• система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001: 2008/2015 или еквивалентен с обхват включващ строително-монтажни работи на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване;
• система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват включващ строително-монтажни работи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
1.В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в ЗОП, ППЗОП и в др. нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията.
2.Описанието на предмета на поръчката и изискванията за изпълнение на поръчката на възложителя са посочени в документацията, техническите спецификации, проект на договор;
3.Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, финансовите условия и начин на плащане, са подробно описани в проекта на договор към документацията.
4.Гаранция за изпълнение на договора e 5% от стойността му без ДДС и следва да бъде в една от формите, предвидени в чл.111, ал.5 от ЗОП. Гаранцията може да бъде под формата на:парична сума, банкова гаранция или застраховка. Всички условия за гаранцията са подробно описани в документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП: 897821

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 06/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 07/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 09:30 (чч:мм)
Място:
ул. акад. Георги Бончев бл. 25А, зала 218
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

 

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгласно чл. 197 и сл. от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се