Обявление за поръчка

Обявлението е в архива.
1992013

Публикувана на: 03.05.2019

Краен срок: 23.05.2019

Прогнозна стойност: 85180.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 00195 Поделение:
Изходящ номер: 12-00-140 от дата: 03/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 00195-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Община Айтос Национален регистрационен номер: 000056764
Пощенски адрес: ул.Цар Освободител № 3
Град: Айтос код NUTS: BG341 Пощенски код: 8500 Държава: България
Лице за контакт: Кина Димова -гл.експерт в отдел Общинска собственост Телефон: +359 55825786
Електронна поща: op_aytos@abv.bg Факс: +359 55822133

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.aytos.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган
 

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос й второстепенните и разпоредители с бюджетни средства”. Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 79713000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги
II.1.4) Кратко описание:
Изисква се осъществяване на физическа охрана на следните обекти и имущество, собственост на ОЦСЗУ- Дом за стари хора, Защитено жилище, Дневен център за възрастни с увреждания, Гробищен парк.
Изисква се охрана със СОТ на следните обекти и имущество, собстевноста на община Айтос, на Дирекция "КОВЗС" и на ОЦСЗУ- а/ За Младежки център – гр. Айтос – 1 обект ;б/ За административната сграда на Община Айтос – 5 обекта ;в/ За ОУ „Любен Каравелов” - 1 обект ;г/ За административната сграда на „ОЦСЗУ” – 1 обект;д/ За Дневен център за деца и младежи с увреждания – 1обект;е/ За Дневен център за възрастни с увреждания – 1 обект;ж/ ОДЗ „Пролет” База 1, ул.”Кирил и Методий” №1– гр. Айтос - 1 обект;з/ ОДЗ „Пролет” База 2, ул.”Лиляна Димитрова” № 12 – 1 обект и/ ЦДГ „Калина Малина” , ул.” Бяло море” № 1– гр. Айтос - 1 обект;й/ ЦДГ „Здравец” - 1 обект;к/ ЦДГ „Радост”, ул.”Ал.Стамболийски” № 36 – гр. Айтос - 1 обект;л/ ЦДГ „Славейче”- 1 обект и Дирекция "КОВЗС" - 1 обект.,
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 85180      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
Оферти могат да бъдат подавани за:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79713000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG341
Основно място на изпълнение:
община Айтос
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
„Осъществяване на физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „ОЦСЗУ” при Община Айтос”:
Дом за стари хора, находящ се в лесопарк „Славеева река”.
а/ режим на охрана в обекта: ежедневно, нощен от 19:00 часа до 7:00 часа.
б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта.
в/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на имущество, противоправни посегателства с пропусквателен режим с общо 2 (двама) охранители по 1/един/ на смяна.
Гробищен парк, находящ се в северната част на града по пътя за село Лясково.
а/ режим на охрана в обекта: ежедневно, денонощно от 0:00 часа до 24:00 часа.
б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта.
в/ обектът обхваща територията на Гробищен парк и прилежащите сгради.
г/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на имущество, противоправни посегателства с общо 4 (четирима) охранители по 1/един/ на смяна.
Дневен център за възрастни с увреждания, находящ се в един охранителен обект – сграда на ул. ”Генерал Гурко” № 3.
а/ режим на охрана в обекта: от понеделник до петък включително, денем, от 8:00 часа до 12:30 часа.
б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта.
в/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на имущество, противоправни посегателства и пропусквателен режим с 1/2 (половин бройка) охранител на смяна.
Защитено жилище, находящо се ул. “Ради Боруков” № 20.
а/ режим на охрана в обекта: ежедневно, нощен, от 19:00 часа до 7:00 часа.
б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта.
в/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на имущество, противоправни посегателства и пропусквателен режим с общо2 (двама) охранители по 1 на смяна.
ЛОИ»Иван Вазов», находящо се в гр.Айтос, ул.»Цар Осввободител»№18
а/ режим на охрана в обекта: денонощен, ежедневен обход по месечен график съгласуван с Възложителя.
„Осъществяване на охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос, отдел „КОВЗС” и „ОЦСЗУ” при Община Айтос”:
а/ За Младежки център – гр. Айтос – 1 обект ;
б/ За административната сграда на Община Айтос – 5 обекта ;
в/ За ОУ „Любен Каравелов” - 1 обект ;
г/ За административната сграда на „ОЦСЗУ” – 1 обект;
д/ За Дневен център за деца и младежи с увреждания – 1обект;
е/ За Дневен център за възрастни с увреждания – 1 обект;
ж/ ОДЗ „Пролет” База 1, ул.”Кирил и Методий” №1– гр. Айтос - 1 обект;
з/ ОДЗ „Пролет” База 2, ул.”Лиляна Димитрова” № 12 – 1 обект
и/ ЦДГ „Калина Малина” , ул.” Бяло море” № 1– гр. Айтос - 1 обект;
й/ ЦДГ „Здравец” , ул.”Генерал Гурко” № 1– гр. Айтос- 1 обект;
к/ ЦДГ „Радост”, ул.”Ал.Стамболийски” № 36 – гр. Айтос - 1 обект;
л/ ЦДГ „Славейче”, ул. „Хаджи Димитър” № 13 – гр. Айтос - 1 обект
м/ За административната сграда на отдел „КОВЗС” - 1 обект.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Позател качество КТ    Тежест: 40%
Цена
Тежест: 21 тежест - 60%
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 85180      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Участникът следва да разполага/притежава лиценз по реда на чл.4 от Закона за частната охранителна дейност, за охрана на имущество на физически и юридически лица. Наличието на това обстоятелство се посочва в ЕЕДОП, в част критерии за подбор, в раздел А Годност. При сключване на договора този факт се доказва с представянето на заверено копие на лиценза.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
не се поставят изисквания
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците да са изпълнили поне 1 договор с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка. Сходен с настоящата поръчка е договор за осъществяване на охрана.
В ЕЕДОП участниците посочват в раздел В: технически професионални способности, т. 1б) стойност дата и получател по договорите. При сключване на договора участниците представят референция за изпълнен договор.
2. Да разполага с минимум 15 (петнадесет) служители – охранители на трудов и/или граждански договор.
В ЕЕДОП участниците посочват в раздел В, т.6 – три имена на служителя, вида провоотношение, както и номер на сертификат за преминал курс за охранител.
Този факт се доказва с представяне на подписан от кандидата списък с имената на служителите и заверени преписи от трудови и/или граждански договори.
3. Да притежават собствени и/или наети минимум 5 (пет) броя автомобили на територията на Община Айтос за изпълнение на поръчката.
В ЕЕДОП участниците посочват в раздел В:, т.9 – регистрационните номера на леките автомобили.
При сключване на договора участниците представят заверено копие на свидетелства за регистрация на МПС или договори за заем / наем.
4. Да разполага с оперативен диспечерски център на територията на гр.Айтос или гр.Бургас, собствен или нает.
Участниците посочват това обстоятелство в раздел В, т.9 от ЕЕДОП на същия раздел описват притежаваната техника, собствени или наета.
Този факт се доказва с представяне на заверено копие от нотариален акт или договор за наем на обект.
5. Да са сертифицирани по ISO 9001:2008 с минмален обхват – охрана на имуществото на физически и юридически лица, изграждане и поддръжка на сигнално охранителна техника, пожароизвестяване и контрол на достъпа.
В ЕЕДОП участниците посочват в раздел Г: сертификати номер на удостоверението.
При сключване на договора участниците представят заверено копие на валидния сертификат.
6. Да са сертифицирани по OHSAS 18001:2007 с минимален обхват – охрана на имуществото на физически и юридически лица, изграждане и поддръжка на сигнално охранителна техника, пожароизвестяване и контрол на достъпа.
В ЕЕДОП участниците посочват в раздел Г: сертификати номер на удостоверението.
При сключване на договора участниците представят заверено копие на валидния сертификат.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците да са изпълнили поне 1 договор с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка. Сходен с настоящата поръчка е договор за осъществяване на охрана.
2. Да разполага с минимум 15 (петнадесет) служители – охранители на трудов и/или граждански договор.
3. Да притежават собствени и/или наети минимум 5 (пет) броя автомобили на територията на Община Айтос за изпълнение на поръчката.
4. Да разполага с оперативен диспечерски център на територията на гр.Айтос или гр.Бургас, собствен или нает.
5. Да са сертифицирани по ISO 9001:2008 с минмален обхват – охрана на имуществото на физически и юридически лица, изграждане и поддръжка на сигнално охранителна техника, пожароизвестяване и контрол на достъпа.
6. Да са сертифицирани по OHSAS 18001:2007 с минимален обхват – охрана на имуществото на физически и юридически лица, изграждане и поддръжка на сигнално охранителна техника, пожароизвестяване и контрол на достъпа.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
При осъществяване на физическата охрана - Изпълнителят следва да спазва разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и изискванията на възложителя. При изпълнение на поръчката изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на трудовото законодателство. Служителите, които изпълнителят ще ползва за изпълнение на поръчката следва да отговарят на изискванията, установени в чл.27, ал.2 от ЗЧОД.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 23/05/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 27/05/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 11:00 (чч:мм)
Място:
малка заседателна зала на община Айтос
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За охрана със СОТ- За срока на изпълнение на договора изпълнителят се задължава да монтира необходимото техническо оборудване и обслружване на СОТ системите, както и да осигурява техническата поддръжка и необходимите резервни части на техниката за охрана, монтирана в обектите, за обезпечаване нормалната им работа.
Изпълнителят се задължава да извършва наблюдение, регистрация и инспекция на сигнали, получени от монтираните технически средства за защита и запазване на имуществото. Изпълнителят е длъжен да осигури свои служители- автопатрули на обекта при постъпване на алармения сигнал. За момент на получаване на алармения сигнал се счита този, който е отразен в ОДЦ за охрана на изпълнителя.Изпълнителя трябва да осигури възможност за регистриране, обработка и разпечатка от приемните устройства и компютърни системи в ОДЦ за действията на дежурния оператор и времето за получения сигнал и предприетите действия за предотвратяване на посегателствата над обекта под охрана, както и при поискване от страна на възложителя да предоставя безплатно компютърна разпечатка за проверка действията на дежурния оператор и времето за реакция на АП екипи.Изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно възложителя и органите на МВР, в случаите на проникване или нарушаване целостта на обекта.Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя при съмнение за неизправност в монтираната СОТ , с оглед осигуряване на достъпа за своевременното й отстраняване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно разпоредбата на чл.197, т. 4 и следващите от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование: община Айтос
Пощенски адрес: ул.Цар Освободител № 3
Град: Айтос Пощенски код: 8500 Държава: България
Електронна поща: op_aytos@abv.bg Телефон: +359 55825786
Интернет адрес: (URL) www.aytos.bg Факс: +359 55822133

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се