Обявление за поръчка

Обявлението е в архива.
2019454

Публикувана на: 17.05.2019

Краен срок: 11.06.2019

Прогнозна стойност: 3466666.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)
 Деловодна информация
Партида на възложителя: 01249 Поделение:
Изходящ номер: РСТ19-ДИ05-119 от дата: 17/05/2019 (дд/мм/гггг)
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:
не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 01249-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Столична община - район Студентски Национален регистрационен номер: 0006963270629
Пощенски адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, бл. 5
Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1700 Държава: България
Лице за контакт: Елизабета Младенова Телефон: +359 28687584
Електронна поща: rajon@studentski-so.org Факс: +359 28686116

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.studentski.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.profilnakupuvacha.com/Столична%20община%20-%20район%20Студентски,13059

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.profilnakupuvacha.com/Столична%20община%20-%20район%20Студентски,13059
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):
 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган
 

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

 

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда и разширение с едноетажно и двуетажно пристрояване на ДГ № 16 „Приказен свят“ в УПИ III, кв. 126, м. „Студентски град". Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45000000      Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка:
Строителство
II.1.4) Кратко описание:
В предмета на поръчка се включват дейности по реконструкция и основен ремонт на съществуваща сграда на ДГ № 16 „Приказен свят“ с цел осигуряване на материална база за осем групи, и разширение на ДГ № 16 „Приказен свят“ с едноетажно и двуетажно пристрояване, с цел осигуряване на материална база за нови четири групи, в УПИ III – за образование и детска градина, кв. 126, м. „Студентски град".
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 3466666.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
не
Оферти могат да бъдат подавани за:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 45000000      Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 45262660      Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение:
16 ДГ "Приказен свят", с адрес: гр. София, ул. „Атанас Манчев“ № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Предметът на поръчката включва дейности по реконструкция и основен ремонт на съществуваща сграда на ДГ № 16 „Приказен свят“ с цел осигуряване на материална база за осем групи, и разширение на ДГ № 16 „Приказен свят“ с едноетажно и двуетажно пристрояване, с цел осигуряване на материална база за нови четири групи, в УПИ III – за образование и детска градина, кв. 126, м. „Студентски град". Гореописаните дейности, по своето естество, вид и обем следва да са съобразно одобрените инвестиционни проекти, КС, Техническата спецификация и указанията на възложителя в документацията за участие, публикувани на Профила на купувача.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу
 
Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Техническо предложение за изпълнение на строителството    Тежест: 40
Цена
Тежест: 21 60
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3466666.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в дни: 540

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не

Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:
не
II.2.14) Допълнителна информация:
Настоящата процедура се открива в условията на чл. 114 ЗОП с неосигурено финансиране. Дейностите по настоящата обществена поръчка, ще бъдат реализирани след осигуряване на финансиране от бюджета на Столична община.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за първа група, четвърта категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участниците следва да имат застраховка по чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участникът трябва да е изпълнил 3 (три) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Участникът следва да докаже изпълнение на изискуемия брой дейности по всички части, предвидени в поръчката, както следва: „Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“, „Паркоустройство и благоустройство“. Поставеното изискване не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършена от него дейност (с включени указаните по-горе части) с един или няколко обекта.
2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:
•Ключов експерт 1: Ръководител на обекта – да притежава квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект" или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника", съгласно чл. 163а от ЗУТ /или еквивалент/, с опит като ръководител минимум 5 обекта;
•Ключов експерт 2: експерт по част „Архитектура“- Архитект, висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на архитектурата или еквивалент с минимум 5 години професионален опит по специалността;
•Ключов експерт 3: експерт по част „Конструкции“- висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или еквивалент с минимум 5 години професионален опит по специалността;
•Ключов експерт 4: експерт по част: „Електрическа“ - висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на електроинженерството или еквивалент с минимум 3 години професионален опит по специалността;
•Ключов експерт 5: Ключов експерт по част: „ВиК“- висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или еквивалент, специалност ВиК или еквивалент с минимум 3 години професионален опит по специалността;
•Ключов експерт 6: Ключов експерт по част: „ОВК“ - висше образование, образователна степен “Магистър” със специалност „Отопление и вентилация”, „Топлотехника“ или еквивалент, с минимум 3 години професионален опит по специалността; •Ключов експерт 7: Ключов експерт по част: „Паркоустройство и благоустройство“ -висше образование, образователна степен “Магистър”, със специалност „Озеленяване” или „Парково и ландшафтно устройство”, ландшафтен архитект или еквивалент, с минимум 3 години професионален опит по специалността;
•Ключов експерт 8 - експерт по „План за управление на строителните отпадъци“ - висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или еквивалент;
•Ключов експерт 9: експерт по „Безопасност и здраве“ - Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Приложимите разпоредби с професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект;
•Ключов експерт 10 - Отговорник по контрола на качеството – да има придобито образование и професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството.
Забележка: За отговорника по контрола на качеството, координатора по безопасност и здраве и ръководителя на обекта е допустимо съвместяване на две длъжности.
3. Участникът следва да прилага Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват, посочен в документацията за участие.
4. Участникът трябва да прилага система по отношение на околната среда по БДС EN ISO 14001 (или еквивалентна) с обхват на сертификата, посочен в документацията за участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Съгасно Документацията за участие в процедурата, одобрените инвестиционни проект, КС, Техническите спецификации и проекта на договор, публикувани на Профила на купувача на Възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:
Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 11/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 9

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 12/06/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)
Място:
гр. София, ж.к. Студентски град, бл. 5, заседателна зала, ет. 4.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящата процедура се открива в условията на чл. 114 ЗОП с неосигурено финансиране. Дейностите по настоящата обществена поръчка, ще бъдат реализирани след осигуряване на финансиране от бюджета на Столична община.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща: Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16  
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се