Извършване на услуга оператор на язовирна стена

Обявлението е в архива.
2038792

Публикувана на: 28.05.2019

Краен срок: 04.06.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - .info
Описание: СЪОБЩЕНИЕ
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. "Московска" № 33, на основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки, набира оферти за избор на изпълнител за: Извършване на услуга "оператор на язовирна стена" на язовирите, общинска собственост - Мрамор,  Мърчаево и Суходол 2, съгласно изискванията на Закона за водите, Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние
 
І. Предмет на поръчката и изисквания към изпълнението й:
Дейностите на поръчката и сроковете, в които следва да бъдат изпълнени, са описани в Техническата спецификация.
ІІ. Изисквания към участниците:

1.Участниците трябва да разполагат с квалифициран екип от специалисти за осъществяване на услугата, а именно - едно лице, притежаващо:1.1. висше образование "Хидромелиоративно строителство"  или  "Хидротехническо строителство", или еквивалент, с образователно-квалификационна степен "Магистър" или еквивалент  
1.2. валидно удостоверение за регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или еквивалент.
2. Участниците трябва притежават минимално техническо оборудване, съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби в "Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние".
3. Участниците трябва да притежават валидна застраховка "Професионална отговорност" в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
ІІІ. Прогнозна стойност - до 12 000 лева без ДДС.
ІV. Критерии за оценка на офертите - най-ниска цена.
Възложителят класира на първо място участника, предложил най-ниска цена за изпълнението на поръчката.
V. Всяка оферта трябва да съдържа:
 
- Образец № 1;
 - Ценово предложение - Образец № 2.
- Декларация за притежание на квалифициран екип - Образец № 3.
 
VІ. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 17:30 ч. на  04.06.2019 г. от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: ул. "Московска" №33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката.
VІІ. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 60  (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
 
VІІІ. Допълнителна информация можете да получите на тел.: 029377 252, лице за контакт - М. Сръндева, дирекция "Обществени поръчки и концесии".

Файлове:

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се